Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Algemene voorwaarden

Inleiding

Artikel 1

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verrichtingen van Perfect Finish Milieutechniek B.V., die plaatsvinden binnen het kader van overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten op het terrein van het verwijderen van toxische en gevaarlijke bouwmaterialen.
 2. De diensten worden verricht zoals omschreven of opgesomd in de werkplanomschrijving of het plan van aanpak, die na overleg met de opdrachtgever tot stand komen, dan wel anderszins zijn omschreven. De werkplanomschrijving c.q. het plan van aanpak is onderdeel van de overeenkomst tussen de Perfect Finish Milieutechniek B.V. en de opdrachtgever en behelst een werkomschrijving op basis waarvan de diensten worden uitgevoerd.
 3. De door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden door deze Algemene Leveringsvoorwaarden buiten werking gesteld.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door Perfect Finish Milieutechniek B.V. zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Definities

Artikel 2

 1. Opdrachtgever: Eenieder die met de PerfectFinish Milieutechniek B.V. een overeenkomst heeft gesloten c.q. wenst te sluiten. Niet als opdrachtgever in de zin van deze algemene voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie in onderaanneming diensten worden verricht, welke door hem of haar zelf zijn aangenomen.
 2. Opdrachtnemer: Perfect Finish Millieutechniek B.V.
 3. DTA-er: Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering met een persoonscertificaat van vakbekwaamheid SC-510.
 4. Asbestverwijderingsbesluit: Het vigerende (in het Staatsblad gepubliceerde) Besluit dat regels stelt aan het bedrijfsmatig verwijderen van asbest uit gebouwen en objecten.
 5. DAV-er: Deskundig Asbest Verwijderaar met een persoonscertificaat van vakbekwaamheid SC-520.
 6. Eindbeoordeling: De volgens de wet- en regelgeving verplichte controle van een asbestsaneringswerk nadat de DT A-er op het werk heeft aangegeven dat de verwijderingopdracht met bijbehorende schoonmaak is uitgevoerd. Deze verplichte eindbeoordeling vindt plaats door inschakeling van een door of namens de opdrachtgever daartoe aangewezen, geaccrediteerd inspectiebedrijf / – laboratorium.
 7. Arbo-besluit Arbowet: Het vigerende (in het Staatsblad gepubliceerde) Besluit dat regels stelt aan het beroepsmatig werken met asbest.
 8. Beoordelingsrichtlijn: (voorheen BRL 5050) beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor Algemeen Asbestverwijderen SC-530.
 9. Daguren: Uren, niet zijnde overwerkuren, deel uitmakend van normale werkdagen (maandag t/m vrijdag).

Aanbiedingen

Artikel 3

Alle aanbiedingen en offertes worden schriftelijk gedaan en zijn vrijblijvend, tot op het moment waarop de opdrachtgever en de opdrachtnemer op basis van de offerte een overeenkomst zijn aangegaan. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst.

Opdrachtbevestiging

Artikel 4

 1. Nadat de inhoud van de overeenkomst door de opdrachtnemer is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus de werkomschrijving, mag de opdrachtnemer ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich volledig met de opdrachtbevestiging en werkomschrijving akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever voor aanvang van het werk binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en werkomschrijving de opdrachtnemer door middel van een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
 2. Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de opdrachtbevestiging en de daarbij behorende werkomschrijving zijn bepalend voor de inhoud van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geldende overeenkomst.
 3. Bij werkzaamheden met een aanneemsom lager dan € 1.500,00 exclusief B.T.W. wordt de opdrachtgever geacht met de offerte en de werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, wanneer hij die voor akkoord heeft ondertekend en aan de opdrachtnemer heeft geretourneerd of wanneer hij mondeling heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden tegen de door de opdrachtnemer ingediende prijs en werkwijze kan worden begonnen.

Wijziging van de overeenkomst

Artikel 5

Wijziging van de overeenkomst kan slechts in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Deze is slechts dan bindend indien de daarin opgenomen wijzigingen schriftelijk, binnen drie maanden, door partijen zijn overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat:
 • Hij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;
  • Hij tijdig informatie

-hemzelf of derden betreffend

-verstrekt die noodzakelijk zijn voor de opdrachtnemer om de werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren.

 1. De opdrachtnemer staat ervoor in dat:
 • hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen zoals o.a. neergelegd in de Arbo-besluit, het Asbestverwijderings- besluit en de SC 530;
  • hij het voornemen tot uitvoering heeft gemeld aan het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie, de eigen Certificerende Instelling en de betreffende Gemeente met behulp van het daartoe bestemde meldingsformulier;
  • de verwijderingswerkzaamheden door DAV’ er(s) worden verricht onder toezicht van een DTA-er.
 1. De verplichting van de opdrachtnemer tot juiste uitvoering van de overeenkomst beperkt zich tot de verwijdering van de toxische en gevaarlijke bouwmaterialen die de opdrachtnemer bekend waren bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. De opdrachtnemer is in geen geval gehouden om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst toxische en gevaarlijke bouwmaterialen te verwijderen waarvan de aanwezigheid pas blijkt uit de eindbeoordeling die wordt verricht na uitvoering van het werk en waarvan de resultaten kennelijk niet zijn toe te schrijven aan de opdrachtgever of de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. De opdrachtnemer staat in voor de juiste uitvoering van de overeenkomst met dien verstande, dat indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk en wenselijk zijn, de opdrachtnemer naar eigen inzicht de uitvoering mag wijzigen zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt en mits en ook de gewijzigde werkzaamheden voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en ten minste kwalitatief een gelijk eindresultaat garanderen.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen na mededeling van dit feit aan de opdrachtgever.
 5. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd in daguren, niet zijnde daguren op christelijke of nationale feestdagen. Hiervan kan alleen in bijzondere omstandigheden worden afgeweken en / of na onderlinge afstemming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De met deze afwijking gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de verwijderde toxische / gevaarlijke bouwmaterialen, totdat de opdrachtgever van de opdrachtnemer het stortbewijs van de afgevoerde materialen heeft ontvangen.

Oplevering

Artikel 7

Een werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer door de opdrachtnemer aan de volgende vijf punten is voldaan:

 • na reiniging van de in de overeenkomst vastgelegde verwijderingslocaties / -ruimten;
 • wanneer bij de eindbeoordeling wordt vastgesteld dat op/in de betrokken verwijderingslocaties/ -ruimten geen actuele bronnen van secundaire emissies van de toxische /gevaarlijke bouwmaterialen meer aanwezig zijn en de restconcentratie van dat materiaal lager is dan de wettelijk vastgestelde grenswaarde;
 • na ontruiming en opruiming van het door opdrachtnemer ingebrachte materieel en materiaal;
 • na afvoer van het toxische /gevaarlijke bouwmateriaal naar een vergunninghoudende afvalverwerker en/of afvaldeponie;
 • overhandiging aan de opdrachtgever van (een kopie van) het vrijgavebewijs van de controlerende instantie en (een kopie van) het stortbewijs van de stortlocatie.

Prijzen

Artikel 8

 1. Schriftelijke prijsopgaven zijn bindend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Daarbij is de prijsvorming gebaseerd op het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde inventarisatierapport, dan wel andere onderzoeksgegevens en/of de nadere opgaven door de opdrachtgever. Indien tijdens het werk afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die naar het oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan zal die aanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van het in artikel 4 gestelde plaatsvinden. De prijsvorming is tevens gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving. Indien na de prijsvorming veranderingen in deze wet- en regelgeving consequenties hebben voor de wijze van uitvoering, worden de kosten doorberekend.
 3. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de opdrachtnemer:
  • inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en beschermingsmiddelen;
  • exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, precario en andere rechten;
  • inclusief de kosten van vervoer en verzekering;
  • inclusief de kosten van de afvalverwerking van de verwijderde toxische / gevaarlijke bouwmaterialen bij een daartoe aangewezen afvalverwerker en/of afvaldeponie.
  • vermeld in Euro (€).
 4. Bij het verrichten van werkzaamheden is het de opdrachtnemer toegestaan om, ten behoeve van voor de opdrachtgever uit te voeren werk, op kosten van de opdrachtgever gebruik te maken van nutsvoorzieningen zoals leidingwater, gas, elektriciteit en riool (afwatering).

Aansprakelijkheid

Artikel 9

 1. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat de opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van door hem geleverde diensten met inachtneming van de volgende beperkingen:
  • de opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden betreffende door hen geleden schade, welke niet het gevolg is van een kennelijke onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer;
  • de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de opdrachtgever en derden die hij ten tijde van de werkzaamheden onder zich had, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer;
  • de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschades, zoals bijvoorbeeld in de zin van productieverlies en winstderving of andere indirecte kosten;
  • de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan onder meer verf en behang ten gevolge van het onlosmakelijk aan de aard van de werkwijze verbonden gebruik van tape, lijm, afdichtingen, beschietingen en dergelijke.
 2. De aansprakelijkheid van de ondernemer tegen de opdrachtgever en derden vervalt indien de opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien de opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld.
 3. In geval van een niet, niet tijdige, of onvolledige levering van diensten, is aan de verplichting tot vergoeding van schade door de opdrachtnemer voldaan door alsnog de overeenkomst na te komen. Indien nakoming door opdrachtnemer om welke reden dan ook niet meer mogelijk is, dan is de opdrachtnemer verplicht tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot de werkelijk door de opdrachtgever gemaakte onkosten, met als maximum het door partijen overeengekomen factuurbedrag.

Gewijzigde omstandigheden

Artikel 10

 1. Indien (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt – hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, of bij aan het object klevende en aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen – zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet.
 2. Voor zover de werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan de opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, die met het oog op uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer zijn gemaakt, inclusief de kosten die ten gevolge van de inspanningen van de opdrachtnemer in alle redelijkheid benodigd zijn om de situatie ten behoeve van de opdrachtgever conform de vigerende wet- en regelgeving voldoende te stabiliseren en veilig achter te laten. Voor zover de werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal dat geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.

Vrijwaring

Artikel 11

De opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de wettelijke en -voor zover van toepassing- geldende CAO-bepalingen. De opdrachtnemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten, etc. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

Klachten

Artikel 12

 1. Klachten over ondeugdelijk dienstverlening, schade of vermissing van zaken of van welke andere aard dan ook, dienen binnen acht kalenderdagen na oplevering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden voorgelegd.
 2. Bij klachten is de opdrachtgever verplicht om aan de opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig wordt geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. De informatie omvat ten minste een nauwkeurige omschrijving van:• het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd;• de plaats waar het gebrek is geconstateerd;
 • de aard en de ernst van het geconstateerde gebrek;
 • een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer het geconstateerde gebrek dient te herstellen.
 1. De opdrachtnemer is verplicht om binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

Geschillen

Artikel 13

Met uitzondering van betalingsgeschillen worden geschillen in eerste instantie voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Conform de normen, vastgelegd door het Nederlands Arbitrage Instituut, zullen de geschillen worden behandeld. Dat laat onverlet het recht van elk van de partijen om het geschil aan de bevoegde burgerlijke rechter voor te leggen.

Betaling

Artikel 14

 1. Betaling van de restsom is direct na oplevering verschuldigd, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim raakt zonder dat daarvoor afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is vervolgens een rente verschuldigd van 1,5 % per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag.
 3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van genoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 exclusief B.T.W.
 4. Indien opdrachtnemer één of meer vorderingen op de opdrachtgever bezit, dan zal de betaling die van de opdrachtgever wordt ontvangen, eerst strekken tot betaling van de eerdere vorderingen.
 5. Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt zal deze tevens gehouden zijn om, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag aan de opdrachtnemer te voldoen.
 6. Indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van de opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, dan zal de opdrachtgever meewerken aan een pandakte vordering openbaar-/retentierecht op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de B.T.W., indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden is begrepen.
 7. Betalingsgeschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd is.

Toepasselijk recht

Artikel 15

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Slotbepaling

Artikel 16

Elk beding dat strijdig is met dwingende bepalingen van het Nederlands Recht zal telkens indien mogelijk worden herleid tot de toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van één of andere bepaling de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.